معرفی کتاب های فرانسه موجود در بازار ایران

معرفی معروفترین کتاب های فرانسه موجود در بازار ایران Café Crème Café Crème معروفترین کتاب فرانسه موجود در بازار ایران است. کتابی که اکثر آموزشگاه ها سالها مشغول به تدریس آن هستند، کتاب Café Crème از انتشارات Hachette این سری شامل Café Crème 1 تا Café Crème 4 است. که سطوح آن به شرح زیر اطلاعت بیشتر دربارهمعرفی کتاب های فرانسه موجود در بازار ایران[…]