تست حرف تعریف آلمانی A1

تست حرف تعریف جهت آمادگی آزمون آلمانی A1  آلمانی شما چطور است کمی وقت بگذارید و این تست را انجام دهید. نتیجه را فوری دریافت میکنید نتیجۀ دقیق با درصد جوابهای تصحیح شده. این آزمون شامل ۶١ تست هر کدام شامل یک جای خالی جهت آزمودن شما با حرف تعریف مربوطە است . اگر شما دراین تست اطلاعت بیشتر دربارهتست حرف تعریف آلمانی A1[…]